Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży na odległość sklepu cukiernianaczasie.pl

§1 Definicje 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Adres e-mail Sklepu – kontakt@cukiernianaczasie.pl;
  • Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
  • Numer telefonu Sklepu – +48 500 622 477;
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także na potrzeby niniejszego Regulaminu osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w związku z jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści umowy, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży na odległość;
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem cukiernianaczasie.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Produkty;
  • Strona/y – Sprzedawca i Klient;
  • Strona Sklepu – strona internetowa cukiernianaczasie.pl;
  • Produkt – rzecz ruchoma zaprezentowana do zakupu na Stronie Sklepu stanowiąca żywność, w szczególności wyrób cukierniczy;
  • Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej);
  • Sprzedawca – „Cukiernia na czasie” A. Szymczyk, D. Kowalska s.c., z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wolności 4a, NIP 94922240 REGON:369053980;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów na odległość.
 2. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Produktów), oprogramowania Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 3. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy  oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic między rzeczywistym wyglądem Produktu a jego prezentacją na Stronie Sklepu. Zdjęcia Produktów mają charakter wyłącznie poglądowy.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Strony Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Produktów i znaków towarowych oraz treści Regulaminu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta, w tym urządzenie mobilne takie jak smartfon czy tablet, działające na systemach Android lub iOS. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny (w tym Microsoft Windows, macOS, Android, iOS),
  • standardowa przeglądarka internetowa (w tym Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Internet Explorer),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu na innych niż określone powyżej przeglądarkach internetowych, czy przy użyciu innych niż wskazane powyżej systemach operacyjnych.

§ 4 Zawarcie umowy sprzedaży poprzez Sklep

 1. Klient może zakupić za pośrednictwem Sklepu wybrane przez siebie Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 poniżej.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktów poprzez Sklep należy uruchomić Stronę Sklepu, wybrać Produkt i jego parametry, a następnie złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).
 3. Zamówienia można składać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 4. Można kontaktować się ze Sprzedawcą:
  • telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy wskazanym na Stronie Sklepu – w godzinach pracy Sprzedawcy określonych na Stronie Sklepu,
  • drogą mailową na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na Stronie Sklepu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 6. Ceny Produktów podane na Stronie Sklepu są cenami brutto za 1 kg każdego Produktu oferowanego w Sklepie. Ostateczna cena Produktu zależna jest od jego faktycznej wagi i jest przeliczana według stawki za 1 kg Produktu (jako iloczyn masy Produktu podanej w kg i stawki za 1 kg). Uiszczenie dopłaty do ostatecznej ceny Produktu (jeżeli płatność dokonywana przy okazji składania Zamówienia nie pokrywa w całości ceny Produktu) jest warunkiem wydania Produktu Klientowi.
 7. W przypadku złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość uiszczenia ceny (w tym jej części mając na uwadze postanowienia ust. 6 powyżej) przy pomocy płatności elektronicznej, za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu Zamówienia (w tym Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań lub PayU – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).
 8. W ramach składania Zamówienia Klient wybiera oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia Produktu (w tym w formie odbioru z punktu sprzedaży Sprzedawcy), a także jest informowany poprzez Stronę Sklepu o kosztach dostarczenia Produktu.
 9. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest uiszczenie ceny Produktów zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej.
 10. W przypadku kiedy dane Klienta podane w formularzu Zamówienia są niekompletne lub błędne, Sprzedawca podejmuje z Klientem kontakt w celu wyjaśnienia tych kwestii. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z przyjęciem bądź realizacją Zamówienia do czasu wyjaśnienia kwestii, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 11. Zamówienia są realizowane w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 10 powyżej. Poprzez realizację Zamówienia uważa się przygotowanie Produktu do odbioru przez Klienta bądź przygotowania Produktu do dostarczenia do Klienta (w zależności od wariantu odbioru Produktu wybranego przez Klienta).

§ 5 Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta

Mając na uwadze treść art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia Produktów, tj. krótszy niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 6 Niezgodność Produktu z umową oraz reklamacja Klienta

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 3 do 4 poniżej, jeżeli okaże się, że Produkt posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Produkcie, należy to zgłosić Sprzedawcy.
 3. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
  • wystąpić do mediatora lub instytucji, właściwych dla prowadzenia postępowań mediacyjnych, z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  • wystąpić do instytucji, właściwej dla prowadzenia postępowań polubownych, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w postępowaniu polubownym, w tym przez sąd polubowny,
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.
 7. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 5 lub 6 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

§ 7 Oferty specjalne, promocje i rabaty

Dla wybranych Produktów może obowiązywać okresowo:

 1. oferta specjalna, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie,
  • promocja, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie,
  • rabat, którego szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie.

§ 8 Rezygnacja z Zamówienia

Klient jest uprawniony do wycofania złożonego Zamówienia jeżeli nie przystąpiono jeszcze do produkcji Produktów objętych zamówieniem. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Sklepu, telefonicznie na Numer telefonu Sklepu lub mailowo na Adres e-mail Sklepu i złożyć za jego pomocą oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia podając unikalny numer zamówienia, adres e-mail, imię i nazwisko. Dane w oświadczeniu o rezygnacji muszą być zgodne z danymi z Zamówienia. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, rezygnacja nie zostanie uznana za skuteczną i Zamówienie zostanie zrealizowane, a Klient poniesie wszelkie koszty związane z zawartą Umową sprzedaży.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem Produktów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, 
  • skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Sprzedawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.